Global Biopolymers
 
พลาสติกชีวภาพผลิตจากพืช ใช้ทดแทนพลาสติกจากน้ำมัน
 
พลาสติกชีวภาพคอมพาวนด์ เป็นชื่อการค้าเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืช เช่น แป้ง น้ำตาล น้ำมันพืช ใช้ทดแทนเม็ดพลาสติกจากน้ำมัน โดยสามารถนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้เช่นเดียวกับเม็ดพลาสติกจากน้ำมัน โดยใช้ขบวนการผลิตและเครื่องจักรที่ใช้กับเม็ดพลาสติกจากน้ำมัน ข้อแตกต่างคือ สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ หลังการใช้ เมื่อทิ้งในดินหรือฝังกลบ จะย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ในดิน พลาสติกชีวภาพจริงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากพลาสติกชีวภาพมีแหล่งกำเนิดมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นแป้ง ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีการทดแทนอยู่เสมอ ในขณะที่พลาสติกทั่วไปนั้นมีแหล่งกำเนิดจากน้ำมันดิบ ซึ่งมีปริมาณจำกัดและหาทดแทนยากมากขึ้นตลอดไป การใช้พลาสติกชีวภาพมาทดแทนจึงเป็นการรักษาทรัพยากรณ์ธรรมชาติที่มีจำกัด

พลาสติกชีวภาพคอมพาวนด์ มีราคาใกล้เคียงกับเม็ดพลาสติกทั่วไป ขณะที่ราคาเม็ดพลาสติกจากน้ำมันมีความผันผวนสูงตามราคาน้ำมันดิบ ราคาเม็ดพลาสติกชีวภาพคอมพาวนด์ค่อนข้างจะคงที่เพราะอ้างอิงจากราคาวัสดุเกษตร และบางครั้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันดิบ เป็นผลกระทบกับผู้ผลิตเม็ดพลาสติกจากน้ำมันในขณะที่พลาสติกชีวภาพมาจากวัสดุการเกษตร มีการทดแทนอยู่ตลอดเวลา จึงมีรักษาระดับราคาได้สม่ำเสมอกว่า

การผลิตพลาสติกจากน้ำมันนั้นต้องใช้พลังงานในการผลิตสูงกว่าพลาสติกจากธรรมชาติมาก ดังนั้นการประหยัดพลังงานจากการเปลี่ยนมาใช้พลาสติกจากธรรมชาติ เป็นการลดภาวะโลกร้อนได้ส่วนหนึ่ง